Решение № 722 от 17.X.1990 г. по гр. д. № 740/90 г., IV г. о.

Решения по трудовите дела на Върховния съд на Р България, Перфект Консулт, стр. 273

 

чл. 328, т. 10 КТ ,

 

чл. 54 ЗЗД

 

Разпоредбите на чл. 328, т. 10 КТ - изменението му от 13.I.1990 г. - ДВ, бр. 21 от 1990 г. и на правилника за категоризиране на труда - изменението му от 24.I.1990 г. - ДВ, бр. 10 от 1990 г. намират приложение при определяне на имуществените вреди и за злополуки, настъпили преди изменението им.

 

По време на злополуката ищецът е бил на 40 години и е имал 4 години трудов стаж като миньор в мина "Антрацит 1" Своге. Рудниците в последната са силикозоопасни. Ако не беше настъпилата злополука, ищеца щеше да работи в същата мина до навършване на 45-годишна възраст. Съгласно чл. 1, б. "а" от ПМС № 40 от 1968 г., изменено с ПМС № 7 от 24.I.1990 г. - ДВ, бр. 10 от 1990 г. с навършване на 45 години и при трудов стаж 15 години, от които най-малко 7 години и половина работа в мина "Антрацит" Своге, какъвто вече ще е налице, ищецът щеше да получи пенсия за изслужено време и старост. Съгласно чл. 328, т. 10 КТ, с изменението му от 13.III.1990 г. ДВ, бр. 21 от 1990 г. предприятието може да прекрати трудовия договор с ищеца поради придобито право на пенсия. С прекратяване на трудовия договор на това основание ищецът след уволняването му (след прекратяване на трудовия му договор) няма по-нататък да търпи вреди и за това време не му се дължи обезщетение за такива вреди.

 

Разпоредбата на чл. 328, т. 10 КТ, изменението й от 13.III.1990 г., както и тази на Правилника за категоризиране на труда, изменението от 24.I.1990 г., са материално правни норми и като такива намират приложение за в бъдеще освен ако е постановено друго с нормативните актове. Друго не е постановено. Действието им при това положение е за в бъдеще. Злополуката с ищеца и да е станала преди изменението на тези разпоредби те ще намерят приложение по отношение на последиците от нея. Ако злополуката с ищеца не беше настъпила, ищецът щеше да продължи да работи при действието на посочените разпоредби до пенсионирането му. Щом ще продължи да работи при действието им; те ще намерят приложение и по отношение на него при окончателното уреждане на последиците от настъпилата злополука. Прилагайки ги и определяйки размера на обезщетението на ищеца за имуществените вреди и с оглед на тях съдът е постановил законосъобразно решение.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.