Решение № 982 от 25.I.1995 г. по гр. д. № 735/94 г., III г. о.

Решения на ВС на РБ, "Перфект Консулт"

чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 КТ

При намаление на обема на работата в дадено предприятие или учреждение е налице съкращение на длъжностите не само тогава, когато се съкращава броят на длъжностите, но и тогава когато броят на длъжностите остава един и същ, но някои длъжности се трансформират от едно длъжностно наименование в друго, с промяна на длъжностните характеристики.

------------------------

Постъпила е молба от Т. Т. от гр. К., за преглед по реда на надзора и отмяна на влязлото в сила решение № 732 от 10.II.1994 г., постановено от С. окръжен съд по гр. д. № 1251 от 1993 г., с което е отменено решение № 1848 от 27.VII.1993 г. постановено от К. районен съд по гр. д. № 696 от 1993 г. и вместо него е постановено друго по реда на чл. 208, ал. 1 от ГПК, с което са отхвърлени предявените от ищцата - молителка в настоящето производство, искове за отмяна на заповед № 00021 от 16.III.1993 г. за прекратяване на трудовото правоотношение и присъждане на обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда като неоснователна.

 

Молбата за преглед е постъпила в срока по чл. 226, ал. 1 от ГПК и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

В молбата за преглед се поддържат доводи за допуснати нарушения по чл. 207, б. "а" и "г" от ГПК.

 

Твърди се, че съдът неоснователно е приел наличието на намаление на обема на работа, на каквото основание е прекратен трудовият договор - чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Поддържа се доводът, че в действителност е налице уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - съкращаване в щата, което от своя страна не е било действително, а фиктивно, тъй като се касаело до трансформиране на длъжността в друга, с друго наименование.

 

Оплакванията са неоснователни, а решението на окръжния съд - обосновано и законосъобразно. Намаляването на обема на работата в ответното дружество "Г." - ЕООД - с. Г., обл. Х., е безспорно установено от представената справка за отчетената стокова продукция през 1992 г. и 1993 г. Намаляването на работата е наложило изготвяне на нов щат, като длъжността, която е заемала ищцата - ръководител направление "Икономическо и административно обслужване на производството", както и други длъжности на ръководители направления, са били закрити. Същевременно е била открита длъжността "началник административен отдел", като е определен срок за обявяване конкурс за заемането й. При сравнение на функциите по длъжностните характеристики на двете длъжности е установено, че няма пълно покритие между тях, а част от тях са отпаднали и са въведени нови. Установено е също, че на ищцата е било предложено да заеме длъжността "началник административен отдел", до провеждането на конкурса, но тя е отказвала.

 

При тези данни обосновано съдът е приел, че е налице действително намаление обема на работа в ответното дружество и не е налице фиктивно съкращение на щата и промяна на наименованието на една и съща длъжност.

 

Уволнението на основание "намаление на обема на работа" е сходно с това по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - "съкращение на щата". И в двата случая е налице намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Разликата е в количеството на същите. Намаляването на общия обем на работата обикновено води до по-масово уволнение на работници и служители, отколкото при съкращаване на щата. Естествено е, при общо намаление на работата и персонала на работниците, да настъпи трансформация и на ръководните длъжности и съответното намаление и промяна и на тях. С оглед на изложеното, неоснователно е възражението за неправилна квалификация на уволнението като такова по чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, след като било налице съкращение на щатната бройка. Не се касае и до фиктивна промяна на длъжността, отнасяща се само до наименованието й, а до действително закриване на една длъжност и създаване на нова с различна длъжностна характеристика, която при това молителката е отказала да заеме.

 

С оглед на изложеното, молбата за преглед като неоснователна, следва да се остави без уважение.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.