Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Управителят на „Раис“ ООД: Системата за информиране и консултиране е допълнителна алтернатива за работодателя и работниците и служителите


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик беше посетено и предприятие „Раис“ ООД – единствената фирма в страната, която реализира съвременна високотехнологична концепция за производство на 8 модела фрезови и 5 модела стругови машини.

продължава>

Системата за информиране и консултиране – важна и в случаите на масови уволнения


Процедурата, свързана с информиране и консултиране в случаите на масови уволнения, бе обект на особен интерес от страна на мениджмънта и работниците и служителите в „Международен композит БГ” АД по време на дискусията, която проведоха с екипа на КНСБ. Посещението бе на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” в Кюстендил.

продължава>

„Пътстрой” ООД и „Лем комерс“ ООД: Информирането и консултирането би допринесло за по-голяма сигурност и за повишаване на фирмената конкурентоспособност


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 7 ноември 2012 г. в област Пазарджик бяха посетени предприятията „Пътстрой” ООД и „Лем комерс” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

продължава>

Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД: Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците


„Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците, защото те масово отказват да се включват в курсовете и обучителните програми, които им осигуряваме.” Това каза Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД по време на посещението на екип на КНСБ в кюстендилското предприятие на 7 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Николай Недев: Полза от системата ще има не само отделният работник, но и всички останали

Във великотърновското предприятие „Креациони Дона” ООД има известни съмнения, че ще има желание от страна на работниците да се ангажират с изграждане на система за информиране и консултиране, тъй като организацията на работата е такава, че трудно може да се отсъства от определеното време за работа. Това стана ясно след посещение в на екипа на КНСБ и БСК на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.