Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Работниците и служителите да са запознати с перспективите за развитие на предприятието


„Задачата ни е да дадем знания по това уредено в Кодекса на труда право на работниците и служителите.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, докато обясняваше значението от изграждането на система за информиране и консултиране на среща с работници и служители и мениджърския екип на „Родопчанка“ ООД. Посещението на екипа на КНСБ в кърджалийското предприятие се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В „Млечен рай 2” ООД няма изградена система за информиране и консултиране


Не е изградена система за информиране и консултиране във врачанската фирма „Млечен рай 2” ООД. Това установи екипът на КНСБ, който посети предприятието на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Няма ограничения на правото на информиране и консултиране в „Техкерамик-М” ООД – Мездра


Мениджмънтът на „Техкерамик-М” ООД никога не е ограничавал работниците и служителите в правото им на информиране и консултиране. Въпреки това в предприятието няма формално изградена система. Това установи екипът на КНСБ при посещението си в предприятието в Мездра на 21 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Липсата на квалифицирани кадри е проблем за „Дунав прес” ООД


„Проблем пред предприятието са липсата на квалифицирани кадри, а вече няма и подходящи учебни заведения, които да ги създадат.” Това каза управителят на „Дунав прес” ООД Николай Алексиев по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК на 21 ноември 2012 г. в русенското предприятие. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Чавдар Христов: Системата за информиране и консултиране е нова форма във веригата „работодател – работник”


„Кризата вероятно няма да бъде кратка и затова търсим нови форми във веригата „работодател – работник”, а една от тях е системата за информиране и консултиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов при посещението на екипа на Конфедерацията в „Булгартабак Кърджали“ АД на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.