Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Необходима е морска стратегия и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата


„Необходимо е не само разработването, но и изпълнението на морска стратегия, както и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на 29 ноември 2012 г. в Бургас след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК в „Бургаски корабостроителници” АД. Срещата с работниците, служителите и мениджмънта на предприятието се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Система за информиране и консултиране предотвратява „ефекта на разваления телефон”


„Досега не сме информирали работниците си по такъв начин, но това е било грешка, защото въвеждането на система за информиране и консултиране би предотвратило „ефекта на разваления телефон”. Това каза управителят на „Тукай България” ЕООД Анелия Минева при срещата й с президента на КНСБ Пламен Димитров в силистренското предприятие. Посещението на екипа на КНСБ, воден от лидера на Конфедерацията, бе на 23 ноември 2012 г. и се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Активно е общото събрание на работниците в „Найден Киров” АД

Общото събрание и представителите на работниците и служителите е активна част от русенското предприятие „Найден Киров” АД. Това стана ясно при посещението на екипа на КНСБ и БСК на 22 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Работниците и служителите в „ДМВ” ЕООД имат пряк контакт с работодателя


Работниците и служителите в „ДМВ” ЕООД поддържат пряк контакт със собственичката Десислава Славова. Малкият брой на работещите на този етап не налага изграждането на система за информиране и консултиране. Това бяха основните изводи от посещението на екипа на КНСБ в русенското предприятие в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата с мениджмънта и работниците и служителите бе на 22 ноември 2012 г.

продължава>

Ширин Сюлейман: Търсим златното сечение между интересите на община Кърджали и учителската гилдия


„Чрез обучение на хората трябва да търсим златното сечение между интересите на общината и учителската гилдия. С това ще съдействаме за повишаването на ефективността на образователния процес, а системата за информиране и консултиране ще помогне в това начинание. Това каза Ширин Сюлейман – началник отдел „Образование” в Общинската администрация в Кърджали, по време на среща с екипа на КНСБ. Срещата бе на 22 ноември 2012 г. и се реализира в рамките на Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.