Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Проблем за „АБ Груп” ООД е стесняването на пазара

Стесняването на пазара и липсата на обществени поръчки открои като основни проблеми за своето предприятие собственичката на „АБ Груп” ООД Бисерка Златанова. Това се случи по време на среща на 22 ноември 2012 г. с екипа на КНСБ, който посети русенската фирма в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране стимулира работника да влага повече и по-качествен труд


Да стимулира работника да влага повече и по-качествен труд. Това изтъкна като основна цел на системата за информиране и консултиране вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов на среща с работниците и служителите и собственика на „Алкомерс “ ЕООД. Срещата бе организирана в предприятието в Кърджали на 22 ноември 2012 г. и бе рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В трудно финансово положение е „Строител” ООД – Русе


Въпреки всички усилия, които полагат собствениците, за да заздравят предприятието, пет пъти е намалял броят на работещите в „Строител” ООД – Русе, и в момента те са 50 души. Това стана ясно след проведената на 22 ноември 2012 г. среща между единия от двамата собственици на предприятието – Ростислав Златарски, и екипа на КНСБ. Посещението се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Информираният работник е по-амбициран в работата си


Ако работникът има повече информация, това ще го направи по-амбициран в работата му. Това бе изтъкнато пред екипа на КНСБ и БСК от работниците и служителите и мениджмънта по време на дискусията, която се проведе в „Тедимпекс инвест“ АД. Срещата в кърджалийското предприятие се осъществи на 22 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране – естественото допълнение към едно успешно предприятие

Plamen_Dimitrov_Markam_Fashion

При прилагане на системата за информиране и консултиране в една добре развиваща се фирма, системата може да допринесе за стабилност на производствения процес, адекватност към конюнктурата на модния пазар, оптимизация на организацията на работата, икономия на енергиен и материален ресурс. Това бе изтъкнато по време на творческата дискусия между президента на КНСБ Пламен Димитров и управителя на „Маркам Фешън” ООД Камен Обрешков по време на посещението на екипа на Конфедерацията в предприятието. Срещата в русенската модна фирма се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.