Коментари

Задължение за уведомяване на работодателя след приемането на решение за обявяване на стачка

Приемането на решението от общото събрание на работниците и служителите за обявяване на стачка по реда на чл. 11, ал. 2 ЗУКТС показва,че напрежението, което поражда колективният трудов спор, ескалира. Водените до този момент преговори между страните за доброволно уреждане на колективния трудов спор не са постигнали споразумение за неговото уреждане. Напротив. Колективният трудов спор е навлязъл в нова фаза на изостряне и е предстоящо провеждането на ефективна стачка, поставя на изпитание и двете страни. А това създава съвършено нова обстановка в неговото развитие. Тя поражда и нови задължения на спорещите страни. Сред тях са и задълженията по чл. 11, ал. 3 ЗУКТС.

продължава>

Ролята на НИПА за уреждане на колективните трудови спорове

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден с измененията и допълненията на ЗУКТС през 2001 г. Институтът оказва съдействие за уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж. Тези способи са алтернативни на съдебните. Те се отличават с избор на процедурата и на органа, с бързина и поверителност на информацията.

продължава>

Програма за действие за равнопоставеност на мъжете и жените

Въведение

Европейският съюз /ЕС/ постигна значителен напредък през последните 50 години в насърчаването на по-голямо равенство между жените и мъжете в обществото и на пазара на труда. От основаването на ЕС законодателството за еднакво третиране е допринесло и ще допринася за равното участие на жените и мъжете в икономиката и обществото в Европа.

продължава>

Кои са защитените синдикални дейци и кой орган дава съгласие по чл.333 кт

Повод за настоящите разяснения е наскоро получено искане от работодател до Президента на КНСБ за даване на съгласие по чл.333, ал.3 КТ1 В писмото си работодателят искаше съгласие от КНСБ с оглед евентуално прекратяване на трудовия договор на председател на синдикална организация поради предстоящи съкращения в щата.

продължава>

Какво и защо иска КНСБ, за да бъдат облекчени онези които имат проблеми с неизплатените заплати

Основно искане в кампанията на КНСБ ”Правата на всеки са права на всички” е за даване на нови възможности на онези, които имат да получават неизплатени заплати. Те са няколко и на първо място от тях поставяме искането за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез което  да се даде възможност без да се образува исково производство, т.е. без да се води съдебно дело, работникът да може да събере, да получи, дължимата му (неизплатена, забавена) заплата или обезщетение по Кодекса на труда(КТ).

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.