НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

І. В алинея 1-ва на чл. 106 ЗДСл уреждащ хипотезите на едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие се създава нова т. 6 според която органа по назначаване може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие   „при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия.“

Веднага следва да поясним, че същото основание за прекратяване на трудово правоотношение е въведено и в чл.328, ал.1, чрез нова т.10а КТ.

Ясно е, че законопроекта е насочен към решаване на проблема дали е възможно да се прекрати служебното правоотношение на едно лице, което не само е с „придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”(чл.106, ал.1, т.5 ЗДСл), но и вече е упражнило това право. В мотивите към законопроекта вносителите изчерпателно са обосновали идеята си.[1] Новото прекратително основание, което може да послужи на органа по назначаването с оглед издаване на акт за прекратяване е придобитото и упражнено право на пенсия, т.е ., ако назначения е пенсионер само поради това впоследствие, след назначаването, органа по назначаване може да прекрати служебното правоотношение с това лице.

В практико-приложен план допълнението в чл.106 ЗДСл едва ли ще доведе до затруднения, поради което нормата не се нуждае от някакъв специален коментар.

Втората промяна е свързана със създадената в чл.106 ЗДСл. нова ал. 5.[2] Тя дава възможност на органа по назначаването да получи служебно от На­ционалния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител, тогава, когато му е нужно да знае за това обстоятелство с оглед предстоящо прекратяване на служебното отношение на основание на новата т.6, в чл.106, ал.1 ЗДСл. При поискване на такава информация Националният осигурителен институт е длъжен да я предоставя а безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.

юли 2010г.                                        Ч.Христов - юрист

 

[1] Част от мотивите на законопроекта

„С нормата на чл. 106, ал. 1, т. 5, ЗДСл е прогласено субективното материално право на органа по назначаването да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие. Това право на органа по назначаването настъпва при наличието на единствената предпоставка - придобито право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), т.е. кумулативно наличие на необходимата законова възраст и осигурителен стаж. Съществуват случаи обаче, при които в администрацията по служебни правоотношения са назначени лица, придобили и упражнили правото си на пенсия по чл. 69 от КСО, така нареченото „ранно пенсиониране”, при което не е изискуемо условието „възраст”, а само наличието на осигурителен стаж. Това са пенсионирани военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, пенсионирани държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и др.  Съществува противоречива съдебна практика при прилагането на разпоредбата на чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл. Според едни решения на ВАС, след като веднъж правото на пенсия е упражнено и административният орган е назначил лицето в качеството му на пенсионер (независимо от упражненото право на пенсия по чл. 69 от КСО или по чл. 68 от КСО – поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст), то органът не може да приложи разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. В този смисъл са решения № 3227/27.03.2006 г. на ВАС VI-то отд., № 6803/13.07.2005 г. на ВАС, V-то отд.

Според други мотиви в решения на ВАС, органът по назначаването може да уволни на основание чл. 106, ал.1, т.5 от ЗДСл служител, упражнил правото си на пенсия по чл. 69 от КСО и назначен в качеството му на пенсионер, ако лицето е достигнало възрастта по чл. 68 от КСО и има необходимия осигурителен стаж (т.е. към момента на уволнението трябва да притежава необходимия осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО). В този смисъл са решения № 4379/03.05.2007 г. на ВАС, V-то отд. и № 4062/27.03.2009 г. на ВАС, V-то отд. С настоящия законопроект се предлага създаването на изрична разпоредба, с която се предвижда в случая на чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл органът по назначаването да може да прекрати служебното правоотношение при условията на чл.68 от КСО и с държавен служител, който е придобил и упражнил правото си на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. По този начин ще се постигне яснота при прилагането на разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл и ще се преодолеят различията в съдебната практика.”

[2] (5) „В случаите по ал. 1, т. 6 органът по назначаване може да получи служебно от На­ционалния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. Националният осигурителен институт предоставя информация­та безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.