Европейски директиви

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (86/613/ЕИО) за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на амостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (89/391/ЕИО) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (91/533/ЕИО) относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение

ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на организацията на работното време

ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2008/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения

ДИРЕКТИВА 96/34/ЕО НА СЪВЕТА относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП)

ДИРЕКТИВА 98/49/ЕО НА СЪВЕТА за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността

Източник EUR-Lex.europa.eu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.