Решение № 760 от 5.XII.1989 г. по гр. д. № 746/89 г., III г. о.

Решения по трудовите дела на Върховния съд на Р България, Перфект Консулт, стр. 360

чл. 103 (отм.),

чл. 357, ал. 1 (отм.),

чл. 365 (отм.) КТ

 

Искът за установяване на трудово правоотношение, възникнало по конкурс, е подведомствен на комисията за трудовите спорове

 

------------------------

 

Решението е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Така, както са изложени фактическите обстоятелства в исковата молба независимо от петитума, следва да се приеме, че ищцата иска да бъде признато съществуването на трудово правоотношение с банката за банков инспектор II категория, което е възникнало от спечеления от нея конкурс. Такъв иск е допустим съгласно чл. 357, ал. 1 КТ. Този спор обаче е подведомствен на комисията за трудови спорове - чл. 365 КТ.

 

Разбирането, че този иск е подведомствен на съда по силата на чл. 366, ал. 1, т. 1 КТ, не може да бъде възприето. Разпоредбата има предвид случаите на учредяване на трудово правоотношение на съда. Те са изрично посочени в чл. 103 КТ. Това са случаите, когато ръководителят на бюрото на труда и социалните въпроси е отказал да издаде заповед за настаняване на посочените в глава пета, раздел V от КТ лица и отказът е бил обжалван пред съда от заинтересованото лице или е било издадено такова решение, но предприятието го е обжалвало пред съда. Ако отказът бъде отменен или жалбата на предприятието е оставена без уважение, трудовото правоотношение се учредява с решението на съда.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.