Решение № 619 от 19.06.2002 г. на ВКС по гр. д. № 913/2001 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Таня Митова

Бюлетин на ВКС, бр. 3/2002 г., стр. 30

чл. 210,

чл. 357 КТ

 

Кодексът на труда съдържа специална регламентация относно реда за осъществяване на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо работниците или служителите. Този ред се отклонява от общото исково производство и го дерогира.

 

------------------------

 

С решението, предмет на разглеждане, С. окръжен съд е отменил Решение № 331 от 30.12.1999 г. по гр. д. № 400/1999 г. на Д. районен съд и вместо него е постановил друго, като е отхвърлил иска на Б. Е. Х. срещу община Д. за отмяна на Заповед № 77/26.03.1999 г. на кмета, с която на основание чл. 208, ал. 1, във вр. с чл. 207, ал. 1 КТ е разпоредено да се удържи от трудовото му възнаграждение сумата 128 000 стари лева на четири вноски за срок от четири месеца. Приел е, че служителят е проявил небрежност в работата си, като не е представил до 10-то число от месеца, следващ отчетния, документите по т. 4.5 от договор от 10.11.1998 г. По този начин е причинил вреда на работодателя, за която носи ограничена имуществена отговорност.

 

Решението е неправилно. Както районният, така и въззивният съд не са могли да се произнесат по съществото на правния спор. Кодексът на труда съдържа специална регламентация относно реда на осъществяване на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо неговите работници или служители. Този ред се отклонява от общото исково производство и го дерогира. Защитата на работника или служителя срещу незаконна заповед на работодателя, с която се ангажира ограничената му имуществена отговорност, се осъществява чрез писмено възражение в едномесечен срок от връчването на заповедта. В този случай работодателят може да предяви иск срещу него пред съда отново в едномесечен срок - чл. 210, ал. 3 КТ и чл. 358, ал. 1, т. 1 КТ. Ако в срока работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение по правилата на ГПК.

 

В разглеждания случай няма данни и твърдения служителят да се е съобразил със специалния ред, който е установен в интерес на работещите по трудово правоотношение за облекчаване на защитата им при търсене на ограничена имуществена отговорност. Удръжките на сумата от трудовото възнаграждение са приключили през периода април - юли 1999 г. включително. През септември 1999 г. той е завел иск за отмяна на заповедта, който е основал на общата разпоредба на чл. 357 КТ. Този иск е процесуално недопустим по посочените вече съображения, а производството по делото е подлежало на прекратяване поради наличието на абсолютна процесуална пречка за разглеждането му.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.