Решение № 609 от 30.VI.1992 г. по гр. д. № 307/92 г., III г. о., докладчик член-съдията Т. Митова

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, бр. 11/1992 г., № 21, стр. 15

чл. 357 КT

 

Спорът за законосъобразност на проведен конкурс за заемане на определена длъжност не е трудов и не може да бъде разглеждан по реда за разглеждане на трудови спорове по Кодекса на труда .

 

------------------------

 

С атакуваното по реда на надзора определение е прекратено производството по делото, като съдът е приел, че то е недопустимо. Изложени са съображения за това, че спорът излиза извън приложното поле и обхвата на трудовите спорове.

 

Молбата за преглед е неоснователна.

 

Законовото определение на трудовите спорове е дадено в нормата на чл. 357, ал. 1 КТ - това са споровете между работник и предприятие относно възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение, споровете относно упражняването на правата и изпълнението на задълженията по трудовите правоотношения, уредени с този кодекс или с издадени въз основа на него нормативни актове, както и споровете по колективни трудови договори.

 

Обсъжданият случай не е такъв. Молителят е недоволен от начина на провеждане на конкурс за длъжността "ръководител на Регионален център за социални грижи" - гр. П.,и обявяването за класиране на първо място в него на М. Д. Оспорването на законосъобразността на конкурса не може да стане по реда на разглеждане на трудовите спорове. Както бе посочено, този спор е извън обхвата на чл. 357, ал. 1 КТ, тъй като не е свързан с възникването, съществуването или прекратяването на трудовото правоотношение между молителя и предприятието - последното понятие е използвано в смисъла, обяснен в § 1 от допълнителните разпоредби към КТ. Обстоятелството, че начинът на провеждането на конкурса за длъжност е учреден в Кодекса на труда - чл. 85 - 97 вкл., не води до извода, че спорът е трудов, щом като не е от кръга на предвидените в специалната разпоредба - чл. 357, ал. 1 КТ.

 

Неоснователно е и позоваването на чл. 366 КТ. Посочената разпоредба не предвижда възможност за разглеждане по съдебен ред законосъобразността на проведен конкурс и твърденията в тази насока са необосновани.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.