Решение № 128 от 20.04.1999 г. на ВКС по гр. д. № 109/98 г., III г. о., докладчик председателят Таня Митова

Съдебна практика - Бюлетин на ВКС, бр. 11-12/1998 г., стр. 28

чл. 357 КТ,

чл. 29 ЗФОО

 

В предмета на трудовите спорове, чието легално определение е дадено в чл. 357 КТ , не се включват тези, които визират задължения на трети лица към работниците и служителите. Плащанията по дял III КТ (1951 г. ) са за сметка на Държавното обществено осигуряване (ДОО), но се извършват от работодателя по силата на чл. 150 с. з. Като страна по спорове, произтичащи от осигурителни отношения, трябва да участва Националният осигурителен институт, а разглеждането им се осъществява по реда на чл. 29 и сл. от Закона за фонд "Обществено осигуряване" (ЗФОО, ДВ, бр. 104/95 г.). В тези случаи произнасянето на съдилищата по общия гражданскоправен ред е недопустимо.

 

------------------------

 

Районният съд на гр. В. е отхвърлил исковете на Т. Б. Й. от гр. В. против ЕТ "ЗЗ - З." гр. В. за заплащане на сумата 71 178 лева, представляваща обезщетение за ползван допълнителен отпуск за отглеждане на малко дете, неизплатени детски добавки и еднократна помощ за раждане, като неоснователни и недоказани. Приел е, че страните по делото да са в трудовоправна връзка, ищцата не е доказала предприемането на действието по чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работно време, почивките и отпуските (НРВПО - ДВ, бр. 6/23.01.1987 г.), определяща реда и начина за ползване допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете. Не е установила и претенцията си за заплащане на еднократната помощ при раждане на дете по чл. 1 от Указа за насърчаване на раждаемостта (УНР) нито тази за детски добавки по чл. 4, ал. 2 от същия указ . В. окръжен съд е споделил тези съображения и е оставил в сила решението. Повторил е мотивите за липса на доказателства, които да установят наличие на фактическите състави на чл. 164, ал. 1 КТ, чл. чл. 1 и 2 от УНР във връзка с чл. 160 КТ от 1951 г.

 

Решенията са неправилни, макар и по съображения, които са различни от развитите в молбата за преглед по реда на надзора. Съгласно чл. 357 КТ трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението и прекратяването на трудовите договори. В предмета на трудовите спорове, като част от гражданскоправните по смисъла на чл. 6 ГПК , не се включват тези, които визират задължения на трети лица, макар и произтичащи от трудови договори. Плащанията по дял III КТ (1951 г. ) са за сметка на Държавното обществено осигуряване (ДОО), но се извършват от работодателя по силата на чл. 150 с. з. като страна по спорове, произтичащи от осигурителни отношения, трябва да участва Националният осигурителен институт, а разглеждането им се осъществява по реда на чл. 29 и сл. от Закон за фонд "Обществено осигуряване" (ДВ, бр. 104/95 г.). В тези случаи произнасянето на съдилищата по общия гражданскоправен ред е недопустимо. Това налага обезсилване на постановените решения - чл. 209, ал. 1 ГПК . Този резултат е по-благоприятен за молителката, тъй като не прегражда възможността да сезира компетентния орган при съблюдаване на посочените разпоредби.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.