Определение № 469 от 27.IV.1994 г. по гр. д. № 3799/93 г., III г. о.

Решения на ВС на РБ "Перфект Консулт"

чл. 357 КТ

 

Възникналите спорове във връзка с обявяването на конкурс за заемането на дадена длъжност са трудови спорове и следва да се разглеждат по съответния ред от правораздавателните органи. Това производство не е административно и не се развива по реда на Закона за административното производство.

 

------------------------

 

И. Т. К. от гр. София е подал искова молба срещу столичната голяма община - управление "Здравеопазване", за трудов спор, възникнал от проведен конкурс за заемане длъжността "директор на XXV поликлиника".

 

Ищецът твърди, че е спечелил конкурса, състоял се на 10.II.1994 г., резултатът от който е бил обявен. По създаденото трудово правоотношение той не е бил допуснат на работа, тъй като кметът на Софийска градска община е анулирал конкурса. Във връзка с това моли да му се изплати обезщетение по чл. 213, ал. 1 от Кодекса на труда и да му се предостави възможност да изпълнява задълженията си по трудовото правоотношение, като се признае, че същото е валидно, а заповедта за анулиране на конкурса - нищожна.

 

Въз основа на исковата молба е образувано гр. д. № 1899 от 1993 г. на I Районен съд, София, прекратено с определение от 27.VII.1993 г. и изпратено по компетентност на Върховния съд. Прието е, че се касае за административно производство по чл. 33 и следващите от Закона за административното производство. Тъй като се атакува акт на кмета на Софийската градска община, компетентността на съда се определя от разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Закона за административното производство.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.