Определение № 83 от 25.02.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 103/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Надя Зяпкова

чл. 218а, ал. 2 ГПК (отм.)

чл. 357, ал. 1 КТ

Производство по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба от Л. Н. Т. от гр. П. чрез адвокат И. против определение на Върховен касационен съд, състав на Второ гражданско отделение № 1187/24.10.2008 г., постановено по гр. д. № 1018/2005 г., с което в производство по чл. 218е, ал. 1 вр. чл. 218а ГПК (отм.) вр. § 2, ал. 3 ПЗР на ГПК (обн., ДВ, бр. 59/20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.) е оставена без разглеждане касационната жалба на Л. Н. Т. срещу въззивното решение на Пазарджишки окръжен съд № 80/2005 г., постановено по гр. д. № 3/2005 г., с което е оставено в сила решение на Пазарджишки районен съд № 69/27.04.2004 г. по гр. д. № 1436/2003 г. в обжалваната част, с която е отхвърлен иска на Л. Н. Т. против Е. "Л", гр. П. за приемане за установено по отношение на ответника, че ищцата е започнала работа при ответника като продавач на 31.01.1994 г. и е била на тази длъжност до 1.05.2000 г.

Ответникът по частната жалба К. К. Ц. като Е. "Л", гр. П. не е изразил становище.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1, изр. 1 ГПК, но е неоснователна.

Изводът на съдебния състав на ВКС, II г. о. за процесуална недопустимост на касационната жалба е законосъобразен и обоснован.

Трудовият спор между страните е за установяване възникване и съществуване на трудово правоотношение с правно основание чл. 357, ал. 1 КТ и е разрешен от въззивния съд с решение, което съгласно императивната норма на чл. 218а, ал. 2 ГПК (отм.) не подлежи на касационно обжалване.

Обжалваното определение следва да се остави в сила, поради което Върховният касационен съд, състав на III г. о.

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя в сила определение на Върховния касационен съд, състав на Второ гражданско отделение № 1187/24.10.2008 г., постановено по гр. д. № 1018/2005 г., с което е оставена без разглеждане касационната жалба на Л. Н. Т. от гр. П. срещу въззивно решение на Пазарджишки окръжен съд, ГО № 80/2005 г., постановено по гр. д. № 3/2005 г.

Определението е окончателно.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.