Ролята на НИПА за уреждане на колективните трудови спорове

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден с измененията и допълненията на ЗУКТС през 2001 г. Институтът оказва съдействие за уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж. Тези способи са алтернативни на съдебните. Те се отличават с избор на процедурата и на органа, с бързина и поверителност на информацията.

В случай на подадено до директора на института искане за образуване на посредническа или арбитражна процедура се издава заповед за откриване на производство по посредничество или арбитраж. В искането се посочват представителите на страната с техните имена и адрес за кореспонденция и предпочитан (и посредник) арбитри за уреждане на спора. Посредникът или арбитрите се избират от списъци на посредниците и арбитрите към института.

Копие от заповедта за откриване на производството, заедно с копие от подаденото искане, се изпращат на другата страна по спора, както и на посочения в искането, по предпочитане посредник или арбитър, с молба за представяне на декларация за независимост и необвързаност със страните по конкретния спор. След получаване на декларацията за необвързаност със спорещите страни се издава заповед за определяне на посредник или арбитражен орган (едноличен или колегиален). Следва уведомяване на страните по спора и на определения посредник или арбитражен орган за датата и мястото на провеждане на процедурата. Председателят на арбитражния орган или едноличният арбитър избира секретар-протоколчик за протоколиране на заседанията. При посредничеството посредникът може да избере секретар за съставяне на протоколи от срещите със спорещите страни. В началото на заседанието се подписва споразумение между арбитрите или посредника и страните за поемане на разноските във връзка с уреждане на колективния трудов спор. Протоколите от проведени срещи или заседания, подписаните споразумения или постановените решения и справките след приключване на производствата се предават в администрацията на института за обработване и съхранение. След приключване на производството и предаване на документите по случая в администрацията на института експерти от НИПА изпращат на страните копия от попълнена от председателя на арбитражния орган или посредника справка за извършените действия по уреждане на колективния трудов спор и дните на работа на арбитрите или посредника. Спорещите страни заплащат по банковата сметка на института дължимите суми, съгласно споразумението между тях и уреждащия спора орган и представените справки. Преведените по сметка на НИПА възнаграждения се изплащат на арбитрите или посредника.

При осъществяването на основната дейност - посредничество и арбитраж, експертите от института извършват администриране на процедурите. Конкретните спорове се уреждат от посредниците и арбитрите към НИПА. В института се поддържа база данни за тях, които се актуализират периодично. При решаването на спора всеки посредник или арбитър спазва етични правила за поведение спрямо страните по спора и спрямо администрацията на института. Списъците на посредниците и арбитрите към НИПА се обнародват в “Държавен вестник”. Те съдържат имената на 36 посредника и 36 арбитъра. Посредниците и арбитрите към НИПА се избират от Надзорния съвет на института по предложения на ръководствата на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите. Посредничеството и арбитражът са процедури, които се осъществяват в съответствие с приетите от НС на НИПА правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж.
Експерти от института, при осъществяване на основната дейност - посредничество и арбитраж, съгласно чл. 5, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Национален институт за помирение и арбитраж, събират, съхраняват и анализират данни за колективното трудово договаряне. Въз основа на изготвените анализи се определят сектори (отрасли и браншове) и предприятия или професионални групи, в които съществуват предпоставки за възникване на колективни трудови спорове. По отношение на определените групи или предприятия се осъществява консултиране на способите, които могат да се използват при уреждане на конфликти.

Консултирането се извършва също така и при писмено или устно искане от страни по колективен трудов спор (КТС). Всяка страна може да поиска тази услуга от експертите от института.

Чрез тази дейност спорещите страни се насърчават да положат усилия за взаимноприемливо решаване на спора. Предложената от института информация е с експертен характер и има за цел да подпомогне страните при вземане на становище или решение по спорни въпроси.
Консултирането се характеризира с изготвяне на анализ за представените факти (фактическа обстановка) и оценка на състоянието на КТС. По време на консултирането, с цел ефективно използване на посредничеството и арбитража, на спорещите страни се представят алтернативните методи и се обясняват процедурните правила.
Администрацията на института оказва и експертна помощ при попълване на искания и други формуляри.
Консултирането е услуга, насочена към търсене на възможности за успешно решаване на конфликти и използване на извънсъдебните способи - посредничество и арбитраж, за уреждане на КТС.

Във връзка с развиване на превантивна дейност в няколко области и общини от страната се въведе механизъм за ранно информиране на института за възникващи колективни трудови спорове. Партньори на НИПА при реализирането на тази дейност са регионалните съвети за тристранно сътрудничество, в които участват представители на териториалните ръководства на синдикални и работодателски организации. По този начин се запазва определеният в Кодекса на труда тристранен формат на социалния диалог и се активизира и популяризира дейността на института и извънсъдебните способи за уреждане на спорове. Механизмът за ранно информиране се въведе чрез подписване на споразумения за сътрудничество между НИПА и регионалните съвети за тристранно сътрудничество.
В института се поддържа база данни за социално напрежение, за колективни трудови спорове, за начините на тяхното уреждане, за характера на исканията и за броя на работниците и служителите, засегнати от спора. Данните се обобщават и анализират от експерти от администрацията на института. Анализ се изготвя и на практиката по посредничеството и арбитража.

В НИПА се поддържат данни за посредниците и арбитрите към института и за проведените с тях обучения. Едно от нормативно определените правомощия на администрацията на института е организирането и провеждането на обучения за посредници и арбитри. Целта на тази дейност е да се развият посреднически умения и компетентност, както и използване на ефективни техники за решаване на конфликти.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.