Управляващият директор на IMI България: Жалко е, че образованието е съсредоточено предимно в София


Жалко е, че образованието е съсредоточено в София, а общини с история и с традиции в развитието на индустрията, каквато е Ботевград, остават встрани. Това каза управляващият директор на Integrated Micro-Electronics Inc. България (IMI България) Ерик Де Кандидо при срещата му с президента на КНСБ Пламен Димитров на 28 февруари 2013 г. Посещението на лидера на КНСБ в предприятието, ситуирано в Ботевград, бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, организирана от КНСБ в партньорство с БСК. В екипа взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и старшият експерт на КНСБ в областта на пазара на труда Диана Найденова.

Президентът на КНСБ се съгласи с констатацията на управляващия директор, но добави, че са намерени възможности за подобряване на обучението на квалифицирани кадри в града. Дияна Найденова обясни, че вече са водени разговори с Министерство на образованието, младежта и науката и Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” – Ботевград, е определена като базова за общината. От догодина в нея ще бъдат създадени три паралелки по електроника, пластмаси и машиностроене, а поради структуроопределящото си значение IMI България има възможност да бъде водеща при обучението на нови кадри.

Иво Василев – мениджър „Човешки ресурси” в предприятието, посочи, че това ще бъде от взаимна полза, тъй като и фирмите имат стимул да осигурят и практика на вече квалифицираните ученици. Той допълни, че предприятието има възможност да поеме по няколкостотин ученици годишно.

Ерик Де Кандидо обясни, че въпреки стагнацията на пазара, предприятието е стабилно и се намират клиенти за реализиране на продукцията. Около 85% от нея е за износ в Европейския съюз, а останалата част е за страни в Африка, Америка и Азия. Иво Василев акцентира върху необходимостта от гъвкаво използване на работната сила и за по-тясно взаимодействие с агенциите за временна заетост. Той обясни, че когато трябва да бъде изпълнена една поръчка, фирмата може да наеме за два месеца и 200 души, но поради законовите ограничения, наема само петима.

КНСБ ще съдейства за програмиране на целите за следващия период 2013 – 2020 в унисон с потребностите на бизнеса, така че да се осигури по-висока заетост, каза Диана Найденова, като информира мениджърите и за други мерки в Националния план за действие по заетостта, които биха били от полза за работодателите.

На срещата бе решено да се поддържа непрекъснат контакт с експертите от КНСБ, които могат да помогнат както с консултации по проекти и мерки, така и по изграждане на система за информиране и консултиране в предприятието, която по думите на Пламен Димитров носи ползи и за работодателя, и за работниците и служителите.


Integrated Micro-Electronics Inc. България – производство на битовата, автомобилна, индустриална и медицинска електроника
Адрес: гр. Ботевград, Индустриална зона Микроелектроника, п.к. 66

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Диана Найденова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.