Председателят на „Черноморка”: Нашите работници дори без да искат са информирани


„Кооперативната система, на принципа на която работим ние, е на различно ниво от това на търговските фирми. Нашите работници и служители дори без да искат са информирани, тъй като всеки от тях има дялово участие и има право на глас.” Това каза по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в Кооперацията на трудоустроените „Черноморка” – Бургас, нейният председател Мая Иванова-Илиева. Срещата се реализира на 11 януари 2013 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, подчерта, че системата за информиране и консултиране може да бъде интегрирана при всяка една форма на управление. Той допълни, че основният смисъл е да има формализиран канал за комуникация, която по този начин ще бъде документирана. Пламен Димитров изясни случаите, при които въвеждането на този механизъм е препоръчително и при които е задължително, като изтъкна, че целта е процесът да бъде двустранен.

Мая Иванова-Илиева изрази готовност за интегриране на системата за информиране и консултиране. „Кооперациите са структури, които са близо до хората”, подчерта тя и допълни, че по същество „Черноморка” има социална функция – да осигурява работа на хора с увреждания в Бургас и региона, където е ситуирана кооперацията. Председателят подчерта, че хората, които работят в „Черноморка”, имат чувство за сигурност. Една от причините за това е, че с работниците са сключени споразумения, а не трудови договори, т.е. те не могат да бъдат освобождавани просто по преценка на управляващото звено.

Председателят на „Черноморка” информира, че кооперацията работи и по проекти, като е усвоила над 300 хил. лв. от Агенцията за хора с увреждания. Мая Иванова-Илиева посочи и някои проблеми, за които поиска помощта на КНСБ и БСК. На първо място тя определи новия Закон за управление на отпадъците като изключително несправедлив, тъй като от една страна кооперацията трябва да плаща данък „смет” на общината, а от друга – на фирма, която се занимава с разделно събиране. Това фактически означава двоен данък. Председателят на „Черноморка” се оплака и от наложеното преосвидетелстване на хората с процент загубена трудоспособност. Тя изрази недоумение от факта, че хора, които от години са с увреждания, изведнъж получават от ТЕЛК по-нисък процент загубена трудоспособност, въпреки че състоянието им няма как да се е подобрило.

Пламен Димитров пое ангажимент да съдейства за ревизирането на тези два проблема и подчерта, че КНСБ има за цел да помага не само на работниците и служителите, но и на техните работодатели, защото интересите им са взаимосвързани.

Кооперацията на трудоустроените „Черноморка” се занимава с производство на бебешки и детски облекла за бебета и деца до 8 години. Облеклата са изработвани само от естествени материали и тяхното качество отговаря на всички международни изисквания. Към момента работещите в кооперацията произвеждат преди всичко за вътрешния пазар.

В екипа на КНСБ и БСК при посещението в „Черноморка” участваха още Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, Здравко Тошков – председател на РС на КНСБ в Бургас, Видка Вълчева – представител на БСК в Бургас, и експертите в НМ по КТД на КНСБ Антон Генчев и Мая Сариева.


Кооперация на трудоустроените „Черноморка” – производство на бебешки и детски облекла за деца от 0 до 8 години
Адрес: гр. Бургас, ул. „Одрин” № 2

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Здравко Тошков
  • Видка Вълчева
  • Антон Генчев
  • Мая Сариева

 

Председателят на „Черноморка”: Нашите работници дори без да искат са информирани

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.