Пламен Димитров: Системата е информационна стъпка към изграждане на по-голямо доверие


„Системата за информиране и консултиране е регламентирана в няколко европейски директиви и е транспонирана в нашето законодателство чрез Кодекса на труда. Нейното широко интегриране в български предприятия би било една информационна стъпка с цел изграждане на по-голямо доверие между работодателя и работниците и служителите в това кризисно време, изпълнено с много предизвикателства.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с работници и служители от севлиевското предприятие „СиБи” ООД на 10 януари 2013 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се провежда от КНСБ съвместно с БСК.

Пламен Димитров изтъкна, че в много предприятия в страната такива системи вече са изградени и че хората в тях участват активно в този процес. Той отбеляза, че системата работи добре дори при негативния сценарий – масови съкращения, но неин основен предмет са промените в заетостта, социалната програма, структурни и финансово значими промени.

„Ние все пак сме обвързани с някои ангажименти по консултиране на работодателя с цел усъвършенстване на различните стандарти за управление по ISO”, каза една от присъстващите на срещата работнички. В тази връзка тя зададе въпроса доколко е регламентирано като задължително в закона изграждането на система за информиране и консултиране. Президентът на КНСБ отговори, че според закона трябва да бъде интегрирана система, когато заетите в едно предприятие са над 50 души, но допълни, че ако това не се случи, последствията няма да бъдат негативни. Все пак според него, а и според представителните работодателски организации, за разлика от много други законови изисквания, системата за информиране и консултиране е нещо положително и много полезно във вътрешнофирмените отношения и комуникации.

В „СиБи” ООД работят над 150 работници и служители. Фирмата се занимава главно с производство, внос, износ и маркетинг в страната и в чужбина на изделия за домакинството, санитарна арматура и потребителски стоки, търговия със сплави на черни и цветни метали.

При посещението в предприятието участваха още Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, Елена Балабанова – към момента председател на РС на КНСБ в Габрово, Румяна Илиева, която встъпва в длъжност като председател на РС на Конфедерацията в Габрово на 1 февруари 2013 г., Веска Бенева – общински координатор на КНСБ в Севлиево, и Антон Генчев – експерт-юрист в НМ по КТД на КНСБ.


„СиБи” ООД – производство на детайли за санитарна арматура
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Великотърновско шосе” № 1

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Николай Недев
  • Елена Балабанова
  • Румяна Илиева
  • Веска Бенева
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.