Чавдар Христов: Системата за информиране и консултиране е нова форма във веригата „работодател – работник”


„Кризата вероятно няма да бъде кратка и затова търсим нови форми във веригата „работодател – работник”, а една от тях е системата за информиране и консултиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов при посещението на екипа на Конфедерацията в „Булгартабак Кърджали“ АД на 21 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

„Открити сме в контактите си с работниците и служителите”, каза изпълнителният директор на предприятието Юмер Юмер. Той информира, че мениджмънтът регулярно осъществява контакти с работещите във връзка с организацията на производствения процес, но реално не е действала система за информиране и консултиране. Юмер Юмер изрази становище, че това определено е нещо полезно и според него, за да успее предприятието, трябва да се работи при точни взаимоотношения, особено в тежката криза, в която е изпаднал браншът.

В хода на дискусията Чавдар Христов обясни ролята на общото събрание за избора на представителите по информиране и консултиране, както и че работата не свършва с този избор, а е нужно представителите да работят, за да изпълнят предназначението си, така както е разписано в Директива 2002/14. Вицепрезидентът на КНСБ предложи на вниманието на участниците в срещата и възможности за кандидатстване с проекти по ОП „РЧР” – схеми „На път” и „Ново работно място”.

„Булгартабак Кърджали“ АД е с предмет на дейност изкупуване, промишлена обработка и търговия с тютюн. В дружеството работят около 55 души, като в активните периоди на изкупуване на тютюн броят им надхвърля 270.

В екипа на КНСБ взеха участие още Иванка Караколева – председател на РС на КНСБ в Кърджали, Альоша Синабов – председател на Регионална стопанска камара, както и експерти на КНСБ.


„Булгартабак Кърджали“ АД - изкупуване, промишлена обработка и търговия с тютюн
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 1

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Иванка Караколева
  • Альоша Синабов
  • Емилия Маркова
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.