Няма ограничения на правото на информиране и консултиране в „Техкерамик-М” ООД – Мездра


Мениджмънтът на „Техкерамик-М” ООД никога не е ограничавал работниците и служителите в правото им на информиране и консултиране. Въпреки това в предприятието няма формално изградена система. Това установи екипът на КНСБ при посещението си в предприятието в Мездра на 21 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Екипът, воден от вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков, разясни някои от особеностите на правото на информиране и консултиране и представи на вниманието на присъстващите работници и служители филма „Информирането и консултирането – твоето трудово право”. От него работещите в „Техкерамик-М” ООД успяха да разберат как могат да изберат свои представители, които да поддържат пряк контакт с управленското тяло с цел по-добрата комуникация между работодателя и работниците и служителите.

Основната дейност на „Техкерамик-М” ООД е производството и продажбата на изделия от техническа керамика за текстилната и химическата промишленост, металургията и машиностроенето. Фирмата е единствен в страната производител на нишководачи за текстилната и кабелната промишленост, керамични челни уплътнения за помпи, работещи в агресивна среда, конструкционна керамика, филтри и леякови тръби, изолационни панели за изграждане на пещи и други.

В екипа взеха участие още Мила Иванова – председател на РС на КНСБ във Враца, Дилян Добрев – общински координатор на КНСБ в Мездра, както и експерти на Конфедерацията.


„Техкерамик-М” ООД – производство на изделия от техническа керамика за металолеенето
Адрес: гр. Мездра, ул. „Боденско шосе” № 1

Екип:

  • Николай Ненков
  • Мила Иванова
  • Дилян Добрев
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.