Съвременни технологии и безупречни условия на труд в ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”


ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”  е добре работещо предприятие за бутилиране на напитки, разполагащо със съвременни технологии и безупречни условия на труд, отговарящи на европейските норми и изисквания. Това бе впечатлението на екипа на КНСБ, след като посети предприятието, което се намира в с. Копиловци, област Монтана. Посещението се реализира на 16 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Екипът, начело с изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев, осъществи консултация на работниците и служителите и мениджмънта относно изграждането на система за информиране и консултиране в предприятието. Участниците в срещата проявиха заинтересованост към кампанията и дискусията протече гладко и свободно.

Фирма ЕТ „Джонкин – Малин Димитров” е утвърден производител на безалкохолни напитки с търговска марка „Копрен”. Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в Северозападната част на България, в подножието на връх Копрен. Фирмата има изградена търговска мрежа в България, осъществена благодарение на гъвкавата политика за реализация на продуктите.

В екипа на КНСБ участва и председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана Мария Лазарова, както и експерти на Конфедерацията.


ЕТ „Джонкин – Малин Димитров” – производство на безалкохолни напитки и бутилиране на трапезна вода
Адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма Войвода” № 5

Екип:

  • Николай Недев
  • Мария Лазарова
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.