„Тексиком” ООД ще търси възможности за проекти за безопасни и здравословни условия на труд


„Фирмата ви е бенефициент по европейските оперативни програми, затова можем да потърсим възможности за съвместни проекти, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров по време на посещението на екипа му в кюстендилската фирма „Тексиком” ООД, чийто персонал е около 200 души. Срещата с мениджмънта и работниците и служителите се състоя на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Управителят на фирмата Кирил Симонски разказа за развитието на компанията, като обясни, че засега тя е успешна поради факта, че работи с чуждестранни фирми от Западна Европа.

Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров разясни обстойно въпросите около въвеждането на система за информиране и консултиране, като обърна внимание на ползите за работниците и за работодателя от избора на такива представители.


„Тексиком” ООД – производство на мъжка и дамска конфекция
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон” № 10

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Яни Георгиев
  • Иван Раднев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.