Системата за информиране и консултиране – важна и в случаите на масови уволнения


Процедурата, свързана с информиране и консултиране в случаите на масови уволнения, бе обект на особен интерес от страна на мениджмънта и работниците и служителите в „Международен композит БГ” АД по време на дискусията, която проведоха с екипа на КНСБ. Посещението бе на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” в Кюстендил.

„Международен композит БГ” АД е фирма с френски инвестиции и произвежда мивки от санитарен фаянс. Във нея работят над 100 души, а тези, които присъстваха на срещата проявиха сериозен интерес към обучителната кампания на КНСБ.

Екипът на Конфедерацията бе воден от вицепрезидента Валентин Никифоров, а при посещенията взеха участие още председателят на регионалната структура на КНСБ в Кюстендил Яни Георгиев и експерт-юристът Иван Раднев.


„Международен композит БГ” АД – производство и търговия на фаянс, теракота, керамика и санитария
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Овощарска” № 1

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Яни Георгиев
  • Иван Раднев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.