Необходима е морска стратегия и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата


„Необходимо е не само разработването, но и изпълнението на морска стратегия, както и подкрепа на морския бизнес от страна на държавата.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на 29 ноември 2012 г. в Бургас след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК в „Бургаски корабостроителници” АД. Срещата с работниците, служителите и мениджмънта на предприятието се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Липсата на държавна политика в сектора изтъкна като основен проблем за дружеството прокуристът му Живко Демирев. Пламен Димитров каза, че по този въпрос се говори от години, но все още няма прогрес и реални решения. Лидерът на КНСБ допълни, че именно в следващите 6-7 месеца е необходимо той да бъде поставен пред политиците. Мениджмънтът на бургаската корабостроителница изтъкна, че е проблем и тромавата процедура по ЗОП при участието в конкурси за обществени поръчки. Президентът на КНСБ каза, че това не е единственият недостатък на закона. Според него изискването за най-ниска цена не гарантира качественото изпълнение на поръчката, както и достойното заплащане на квалифицирания персонал, с който разполага изпълнителят. На пресконференцията представителят на БСК в област Бургас Видка Вълчева допълни, че е необходимо въвеждането на европейски системи за управление на качеството, условията на труд и опазването на околната среда. Според нея тези необходими сертификати биха подредили работата в една компания.

На пресконференцията Пламен Димитров коментира някои интерпретации на Препоръката на Съвета на Европа относно Националната програма за реформи на България за 2012 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012 – 2015 г., които се появиха в последните дни в медиите. Според някои икономисти минималните осигурителни доходи влияели негативно върху конкуренцията. Президентът на КНСБ обясни, че такива изводи не могат да се правят, тъй като договарянето, при което няма административна намеса от страна на държавата, е най-гъвкавият механизъм, на който пазарът реагира адекватно. Според него договарянето е един от най-ефективните начини за борба със сивата икономика във всичките й измерения, ето защо експертите от КНСБ са пратили становище до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, а самостоятелна позиция ще пратят и до Съвета на Европа.

Пламен Димитров коментира и увеличаването на доходите с 13% на служителите в държавните администрации след реформите в начина на заплащане. Той каза, че от доклада на Секретариата на Съвета за административната реформа става ясно, че стъпката увеличение варира от 1% до 26% в различните ведомства. Процентът при агенциите и специализираните ведомства, каквито са затворите, Агенция за социални грижи и т.н., които са най-близо до хората, е най-нисък, за разлика от този в министерствата и централната администрация. Президентът на КНСБ допълни, че е неясен алгоритъмът, по който са реализирани тези увеличения и че целта да бъдат изравнени определени категории персонал не е спазен, а вместо това се създава още по-голям хаос в заплащането.

В екипа на КНСБ и БСК участваха още вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителният скретар Николай Недев, председателят на РС на КНСБ в Бургас Здравко Тошков, юристът Величка Микова, експертът в националната мрежа по КТД и права Мая Сариева и други.

 


„Бургаски корабостроителници” АД - строителство и ремонт на кораби
Адрес: гр. Бургас, кв."Победа", ул. "Комлушка низина" № 1

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Здравко Тошков
  • Величка Микова
  • Мая Сариева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.