Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД: Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците


„Изпитваме сериозни трудности, свързани с квалификацията на работниците, защото те масово отказват да се включват в курсовете и обучителните програми, които им осигуряваме.” Това каза Ваньо Костадинов – управител на „Витал” ЕООД по време на посещението на екип на КНСБ в кюстендилското предприятие на 7 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Той каза още, че предприятието има перманентни затруднения и при намирането на качествен управленски персонал, въпреки доброто трудово възнаграждение, което предлага за тези кадри.

На проведената среща бяха дискутирани въпроси свързани със заетостта, както и с правата и възможностите за информиране и консултиране. Управителят на фирмата бе организирал и обиколка в самите цеховете на фирмата, където екипът на КНСБ се срещна „очи в очи” с работниците и служителите на работните им места. Бе установено, че във фирмата са спазени нормативните изисквания за експлоатация и осъществяване работата на производството съгласно българското и европейското законодателство.

Фирма „Витал” ЕООД е специализирана в производството на мъжка и дамска конфекция, като реализира продукцията си във Франция, Испания, Италия, Австрия, Швеция и България.

Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Валентин Никифоров, като в срещите взеха участие председателят на Регионалния съвет на КНСБ Яни Георгиев и Иван Раднев – експерт юрист в централата на КНСБ.


„Витал” ЕООД – производство на облекла
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа” № 125А

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Яни Георгиев
  • Иван Раднев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.