В „Торготерм” АД са загрижени заради икономическата стагнация


Работодателят и работниците и служителите от кюстендилското предприятие „Торготерм” АД изразиха своята загриженост, породена от икономическата стагнация и все по-свиващите се европейски пазари. Това стана ясно  по време на дискусията на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ посети фирмата в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров направи общ преглед на предимствата на информирането и консултирането и представи кратък филм, разясняващ правата на работодателя, работниците и служителите в тази насока. Те от своя страна проявиха силен интерес към тематиката, свързана с информирането и консултирането.

Основната дейност на „Торготерм” е съсредоточена в две основни направления:
проектиране, производство, търговия и сервиз на професионално кухненско оборудване, предназначено за заведения за обществено хранене-ресторанти, барове, столове, детски кухни и др.
производство на електрически табла, шкафове, навеси, пултове и надстройки от неръждаема стомана. Продукция и от двата основни типа се изнася във Франция, Испания, Италия и други страни. Износът достига 80 процента от продажбите.

Благодарение на съвременния си технологичен парк, „Торготерм” прилага гъвкави технологии и изпълнява поръчкови изделия. Със своите високи технологични възможности и компетентни специалисти „Торготерм” е фирма успяла да се наложи не само в България, но и в Европа.

Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Валентин Никифоров, като в срещите взеха участие председателят на Регионалния съвет на КНСБ Яни Георгиев и Иван Раднев – експерт юрист в централата на КНСБ.


„Торготерм” АД – производство на професионално кухненско оборудване и изделия от листов материал от неръждаема и въглеродна стомана
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Овощарска” № 1

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Яни Георгиев
  • Иван Раднев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.