Николай Недев: Полза от системата ще има не само отделният работник, но и всички останали

Във великотърновското предприятие „Креациони Дона” ООД има известни съмнения, че ще има желание от страна на работниците да се ангажират с изграждане на система за информиране и консултиране, тъй като организацията на работата е такава, че трудно може да се отсъства от определеното време за работа. Това стана ясно след посещение в на екипа на КНСБ и БСК на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

„Това е специфично трудово право, реализирането на което ще е от полза не само за отделния работник, но и за всички останали, а би повишило и отговорността на работниците и служителите към проблемите на фирмата и за своето бъдеще в нея.” Така коментира съмненията на управителя на дружеството Яна Тодорова изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, който водеше екипа на КНСБ и БСК.

„Креациони Дона” ООД е производител на стилно дамско облекло – поли, блузи, рокли, панталони, леки сака. Фирмата е създадена през 1998 г. от специалисти в шивашкия бранш и работи за водещи италиански марки, в малки серии на високо ниво. Това, от което се оплака мениджърският екип, бяха проблемите във връзка с ниските изкупни цени на продукцията при непрекъснато повишаване стойността на материалите.

В предприятието  работят около 300 души, като ръководството полага доста усилия за добра социална програма – осигурени са лекари на място в предприятието за профилактични прегледи, направени са опити за въвеждане на столово хранене, но поради законовите ограничения (средствата не се признават за разход при данъчно облагане) не е могло да бъде осъществено. Представителят на БСК Митко Господинов каза, че този проблем би могъл да бъде решен със съдействието на синдикатите и БСК, а именно чрез предложения за законодателни промени разходите за столово хранене, а и тези за транспортно обслужване, да се признават като разход на фирмите.

Заедно с Николай Недев в екипа бяха още Димитър Табаков – председател на ФНСОЛП, Донка Първанова – председател на РС на КНСБ във Велико Търново, Митко Господинов – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Креациони Дона” ООД – производство на лека дамска конфекция
Адрес: гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, Търговски център

Екип:

  • Николай Недев
  • Димитър Табаков
  • Радка Гичева
  • Донка Първанова
  • Митко Господинов
  • Антон Генчев
  • Иванина Янкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.