В „Нова текс” ЕООД липсва и неформална система за информиране и консултиране

„Не получихме информация за наличието на някаква, макар и неформална, система за информиране и консултиране. Не се провеждат общи събрания на колектива.” Това каза изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК във великотърновското шивашко предприятие „Нова текс” ЕООД. Посещението бе на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Шивашката фирма е немска собственост и от години шие само на ишлеме за германския пазар. Екипът на КНСБ и БСК научи от управителя Мирослав Минчев, че предприятието е в тежко икономическо и финансово състояние. Производствената база е за няколко стотин работни места, но поради стагнация на пазара шевните машини се изнасят и продават на китайски производители.

В предприятието в момента работят 139 души, чиито заплати са  близки до минималната. На срещата не присъстваха работници и служители поради наложената организация на труда. По думите на управителя той е винаги на разположение за разговори, но самите работници нямат интерес да получат информация.

Заедно с Николай Недев в екипа бяха още Димитър Табаков – председател на ФНСОЛП, Донка Първанова – председател на РС на КНСБ във Велико Търново, Митко Господинов – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Нова текс” ЕООД – шивашко предприятие
Адрес: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. „Дълга лъка”

Екип:

  • Николай Недев
  • Димитър Табаков
  • Радка Гичева
  • Донка Първанова
  • Митко Господинов
  • Антон Генчев
  • Иванина Янкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.