Прокуристът на „Карат Електроникс” АД: Идеята за информирането и консултирането да бъде политика на холдингите


„Темата е от голяма значимост, затова смятам, че ще е добре да ангажираме и ръководствата на съответните холдинги и идеята за изграждане на системи за информиране и консултиране да се превърне в политика на всички предприятия в рамките им.” Това каза инж. физ. Стоян Радев – прокурист на „Карат Електроникс” АД, по време на среща, организирана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата се състоя на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ и БСК бе във Велико Търново.

Предприятието е създадено през 1969 г. и е специализирано в производството на електронноизчислителна техника. Дружеството е правоприемник на държавното „Системи за телеобработка и мрежи” АД. „Карат Електроникс” АД е едно от седемте дружества, в които „Златен лев холдинг” АД държи над 90% дялово участие. В предприятието са наети 90 работещи, като в различните периоди варират от 90 до 130, като е налице благоприятна среда за работещите свободно да изразяват своето мнение. В предприятието има и традиционна неформална система за информиране поради добрите отношения на прокуриста с персонала.

Ръководството на „Карат Електроникс” АД информира, че фирмата е много добре позиционирана на вътрешния пазар, но изпитва сериозен конкурентен натиск от китайски производители, както и от нелоялната конкуренция от български малки фирми, които се занимават с ремонти на изделията.

Участниците в срещата предложиха и създаването на интернет страница, на която хората да се запознават с правата си. Екипът на КНСБ коментира, че на страницата на Конфедерацията всеки може да зададе своите въпроси и да се запознае с множество материали, които касаят трудовите, социалните и синдикалните му права. Може, обаче, да се направи интернет страница за предоставяне на определения от закона кръг на информация и проблемен кръг от теми за консултации в контекста на състоянието и бъдещото развитие на конкретно предприятие, т.е. информация, която попада в предмета на системата за информиране и консултиране.

Екипът на КНСБ бе воден от изпълнителния секретар на Конфедерацията Николай Недев. Заедно с него бяха още Донка Първанова – председател на РС на КНСБ във Велико Търново, Митко Господинов – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Карат Електроникс” АД – производство на електронноизчислителна техника
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Сан Стефано” № 32

Екип:

  • Николай Недев
  • Донка Първанова
  • Митко Господинов
  • Антон Генчев
  • Иванина Янкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.