Мениджърският екип на „Елмот” АД: Системата за информиране ще бъде добра възможност за обсъждане на важни проблеми


Фирмата работи, но все още е в рецесия, така че системата за информиране ще бъде добра възможност за обсъждане на важни проблеми. Това каза инж. Александър Василев – директор „Икономика и финанси” в „Елмот” АД – Велико Търново, по време на посещението на 7 ноември 2012 г. на екипа на КНСБ и БСК в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Домакин на срещата бе Елисавета Николова – изпълнителен директор на предприятието.

Ръководството на „Елмот” АД информира, че има избрани седем добре работещи представители, които да представляват общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя (чл. 7 ал. 2 от КТ). Избирането им става факт през 2009 г., когато е задействана процедура по масови уволнения. Мениджърският екип сподели, че при работа на Комитета по условия на труд членовете се информират и в по-широк план за състоянието и проблемите на предприятието, а не само по проблемите за здравословните и безопасни условия на труд.

Изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев представи целите на кампанията и целите за съдействие при въвеждане на системите за информиране и консултиране в предприятията, съгласно българското законодателство. Представителите на ръководството на предприятието заявиха, че срещата е навременна, тъй като през м. ноември им предстои избиране на нов състав на събранието на пълномощниците. Николай Недев поясни, че по смисъла на закона функциите по информиране и консултиране могат да се възложат по решение на общото събрание/ събранието на пълномощниците и на представителите по чл. 7 ал. 2 от КТ.

Предприятието „Елмот” АД – Велико Търново е създадено през 1967 г. за производство на български подемно-транспортни машини, включително асансьори, електромотори, електротелфери, кранови компоненти. Продукцията е предназначена основно за експорт, като 71 % от износа е за ЕС, както и за страните от бившия СССР, Турция, Канада и арабските държави. В дружеството има изградени система за управление на качеството, система за управление на околната среда, както и система за здраве и безопасност при работа. Във фирмата са наети 467 работещи, като средната работна заплата е 743 лв.

Екипът на КНСБ бе воден от изпълнителния секретар на Конфедерацията Николай Недев. Заедно с него бяха още Донка Първанова – председател на РС на КНСБ във Велико Търново, Митко Господинов – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Елмот” АД – производство на подемно-транспортни машини, включително асансьори, електромотори, електротелфери
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 73

Екип:

  • Николай Недев
  • Донка Първанова
  • Митко Господинов
  • Антон Генчев
  • Иванина Янкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.