Николай Недев в „Меркурий П&П” АД: Смисълът на системата е и работниците да поемат отговорност за своето бъдеще

При организация на производството, при въвеждане на ново изделие, при съкращения и други ситуации се ползват „лидерите на мнение” от различните звена, като своеобразен неформален механизъм, който е по-ефективен. Това каза Калинка Пенева – мениджър на „Меркурий П&П” АД – Габрово, по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК на 6 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Според екипа на КНСБ обаче формалната система би надградила неформалната, което ще породи и правни последици за страните. Изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев каза, че системата за информиране и консултиране е възможност за активно участие на работниците и служителите при взимане на важни от ръководството решения и че въвеждането на формализирана система ще разпредели и отговорностите между партньорите. Смисълът е и работниците да поемат отговорност за своето бъдеще, квалификация, конкурентоспособност.

Фирмата е създадена през 1990 г. и се занимава с производство на чай, подправки и тестени изделия. В тази своя дейност компанията е лидер на пазара в България и изнася в Кипър и САЩ. „Меркурий П&П” АД произвежда още обувки, като над 50% от продукцията си изнася в чужбина, а в момента развива и мебелно производство по поръчка. Заетите в трите вида производство са около 300 души. Предприятието разполага с Център за професионално обучение, като в комисията по лицензиране са участвали представители на Федерацията на независимите синдикални организации в леката промишленост – Камелина Тачева и Ани Лапева.

Екипът на КНСБ бе воден от изпълнителния секретар на Конфедерацията Николай Недев. Заедно с него бяха още Елена Балабанова – председател на РС на КНСБ в Габрово, Радка Гичева – изпълнителен секретар на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Недко Недков – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Меркурий П&П” АД – производство на чай, подправки и тестени изделия; производството на обувки; мебелно производство по поръчка
Адрес: гр. Габрово, ул. „Осоговска” № 60

Екип:

  • Николай Недев
  • Елена Балабанова
  • Радка Гичева
  • Недко Недков
  • Антон Генчев
  • Румяна Стефанова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.