Участието на работниците и служителите в управлението е форма на индустриална демокрация


Направете състезание за идеи, в което работниците и служителите да дават своите функционални предложения за развитието на предприятието. Това посъветва мениджмънта екипът на КНСБ и БСК по време на посещението в „Месокомбинат Ловеч” АД днес, 20 ноември 2012 г., което стана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, каза, че по този начин работниците и служителите могат да участват в управлението, като консултират работодателите за решаването на някои специфични въпроси. Той изтъкна, че това е своеобразна форма на индустриална демокрация.

На срещата присъстваха финансовият мениджър на пред приятието Парашкев Иванов и мениджърът „Човешки ресурси” Галя Денчева. Те информираха, че в предприятието работи система за информиране и консултиране, макар и тя да не е формализирана. Сред проблемите, които те изтъкнаха, бе необходимостта от изграждане на кланица, тъй като в момента предприятието не разполага с такава. Пламен Димитров се ангажира да съдейства, за да се потърсят възможностите по ОП „Конкурентоспособност”. Освен това той прикани присъстващите представители на ръководството на комбината, работници и служители да формулират своите основни проблеми и в следваща среща да ги представят на експертите на КНСБ, които да съдействат за справянето с тях.

По време на срещата участниците дебатираха и по проблема с регулирането на взаимоотношенията между производители и търговски вериги. Мениджърският екип от предприятието изтъкна, че в момента производителите са и спонсори на големите търговски вериги и е необходимо с намесата и съдействието на национално представителните работодателски организации и синдикати да бъде изготвен закон, който да е в интерес на всички страни.

„Месокомбинат Ловеч” АД е част от икономическата група БОНИ, която е създадена през 1991 г., а от 1998 г. е най-големият производител на меса и месни изделия в България. В месокомбината в Ловеч работят над 600 души, които според думите на мениджърския екип работят в условия за творчество и изява, като разгръщайки максимално уменията си, постигат висока производителност и съответстващ добър доход.

В екипа на КНСБ участваха още вицепрезидентът на Конфедерацията Пламен Нанков,  председателят на Синдикат "Бира, храни и напитки" Красимир Пащрапански, председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Ловеч Стоян Крачунов, както и други експерти на Конфедерацията.


„Месокомбинат Ловеч” АД - производство на високостойностни варени и варено-пушени колбаси и деликатеси, замразени и охладени полуфабрикати от раздробени и нераздробени меса
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Бяло море" № 12

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Красимир Пащрапански
  • Стоян Крачунов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.