Съществува необходимост от засилен диалог в Складова база на „Топливо“ АД във Видин


Необходимост от засилен диалог съществува в Складова база на „Топливо“ АД във Видин. Това стана ясно след посещението на екип на КНСБ във фирмата на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

Експертите от КНСБ установиха проблеми във фирмата, породени от текучеството на персонала, сезонния характер на работата, постоянно променящите се цени и качество на стоките, както и от наличието на нелоялна конкуренция.

Тук въпросите, които задаваха работниците и служителите, се отнасяха до заплащането, свития пазар на потребление и кризата, която е най-силна в Северозападна България.

С презентацията на екипа на КНСБ беше предизвикан интерес към инициативата на Конфедерацията за по-голямо участие в управлението от страна на работниците чрез участието им в групи по информиране и консултиране. „Това е начинът за защита, отстояване и разширяване на трудовите и социални права”, отбелязаха участниците в срещата.

Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.


Складова база на „Топливо“ АД – Видин – търговия на течни горива, строителни и отоплителни материали
Адрес: гр. Видин, Западна промишлена зона

Екип:

  • Николай Ненков
  • Олег Антов
  • Антон Дамянов
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.