Собственикът на „Бдинтекс“ ЕООД: Налице е тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите


„През последните години има тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите и успяхме да увеличим броя на поръчките и да спечелим доверието на нашите постоянни клиенти и партньори.” Това каза собственикът „Бдинтекс“ ЕООД Пламен Каменов по време на посещението на екип на КНСБ и БСК в шивашкото предприятие във Видин на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

За екипа на КНСБ стана ясно, че „Бдинтекс“ ЕООД е една успешно работеща шивашка фирма, която произвежда горно и долно облекло. Нейният персонал наброява над 200 души. „Тук има създадена отлична организация на работа при много добри условия в новоизградени производствени и складови помещения, оборудвани със съвременна техника. При нас винаги е съществувал открит и конструктивен диалог по всички въпроси, засягащи моите работници и служители”, каза още Пламен Каменов. Заетите във фирмата изразиха своето задоволство, че в условия на криза те се чувстват сигурни за работните си места и не се налага да излизат в принудителен отпуск поради липса на работа.

Експертите на КНСБ разясниха основните моменти, свързани с изграждането на системата за информиране и консултиране в едно предприятие като тяхното и предимствата от нейното функциониране. Екипът бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.


„Бдинтекс“ ЕООД – производство на горно и долно облекло
Адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” № 14

Екип:

  • Николай Ненков
  • Олег Антов
  • Антон Дамянов
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.