ОКС – Видин е успешно работещ в условия на остра конкуренция


Областен кооперативен съюз – Видин (ОКС – Видин) е успешно работещ в условия на остра конкуренция и на криза. Това стана ясно по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 7 ноември във Видин. Екипът бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.

Колективът, съставен предимно от дами, прие идеята за среща със синдикалистите като една добра възможност за развитие на диалога и усъвършенстване на контактите с новото ръководство на съюза с председател Ваня Цакинска. Поставените въпроси от участниците в срещата бяха свързани предимно с промените в Кодекса за социално осигуряване, с постоянното увеличаване на възрастта за пенсиониране и необходимия трудов стаж, както и ниските заплати и пенсии при постоянно увеличаващи се цени на стоки и услуги. Засегната беше и темата за лошото състояние на родното здравеопазване, висока безработица и масовото обезлюдяване на видинския край.


Областен кооперативен съюз – Видин – търговия с мая и подобрители
Адрес: гр. Видин, ул. „Георги Божинов” № 1

Екип:

  • Николай Ненков
  • Олег Антов
  • Антон Дамянов
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.