„Крос” ООД – с много добра социална програма


Монтанското предприятие „Крос” ООД има много добра социална програма, която е в полза на работниците и служителите. Това стана ясно днес, 16 ноември 2012 г., по време на посещението на екип на КНСБ, воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров.  Посещението се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се осъществява от КНСБ в партньорство с БСК и днес стартира в област Монтана.

„Крос” ООД е българска компания, основана през 1995 г. и специализирана в производството на велосипеди. Марката е регистрирана в патентините ведомства на всички европейски страни. Фирмата произвежда около 200 000 велосипеда годишно, като 90% от тях изнася за страни от Западна Европа, сред които Германия, Холандия, Австрия, Швейцария, Англия, Франция, Италия и др. В „Крос” ООД работят около 150 души, голяма част от които са висококвалифицирани кадри.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров проведе свободен и открит разговор с работниците и служителите за преимуществата на системата за информиране и консултиране. Основните права и задължения на работещите в предприятието и подобряването на контактите с работодателя чрез избрани представители бяха сред основните точки, по които се води дискусията.

В екипа на КНСБ бяха още изпълнителният секретар на Конфедерацията Николай Недев, председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана Мария Лазарова, както и други експерти от Конфедерацията.


„Крос” ООД – производството на велосипеди
Адрес: гр. Монтана, ул. „Индустриална” № 34

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Николай Недев
  • Мария Лазарова
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.