В „Айххоф Компонентс България” има необходимост от подготвени специалисти в областта на електрониката


На 7 ноември 2012 г. във Видин бе посетена немската фирма за производство на електронни изделия „Айххоф Компонентс България” ЕООД, с което Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ стартира в областния град. Кампанията се организира от КНСБ в партньорство с БСК. Екип от КНСБ и БСК начело с Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ се срещна с работници и административен персонал, за да разясни какъв е позитивният ефект от прилагане на Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и съвет, която установява обща рамка за информиране и консултиране. В екипа бяха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.

На срещата стана ясно, че през 2011 г., вследствие на финансовата и икономическа криза и резкия спад на поръчките, в „Айххоф Компонентс България” ЕООД са извършени масови съкращения на част от персонала. Участниците в срещата възприеха инициативата „Бъди инфо“ като балансьор, който би спомогнал за по-лесното разрешаване на подобни ситуации. Особено радушно бе приет информационният филм на КНСБ, като присъстващите проявиха интерес и желание да получат експертна помощ за изграждане на система за информиране и консултиране и ползване на добрия опит от подобна система, която функционира успешно в Германия.

Мениджърът на фирмата Мими Марикова изтъкна, че традиционно във фирмата е установен добър диалог и информираност на всички нива по проблеми, които са важни за персонала. На срещата бяха поставени още въпроси, свързани с подобряване на заплащането и необходимостта от подготвени работници и специалисти в областта на електрониката от региона, които да работят съгласно изискванията на европейските стандарти и пазари.


„Айххоф Компонентс България” ЕООД – производство на електронни изделия
Адрес: Видин, Южна Промишлена Зона

Екип:

  1. Николай Ненков
  2. Олег Антов
  3. Антон Дамянов
  4. Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.