„Крез” ООД иска обучение, ако избере представител по информиране и консултиране


На 6 ноември 2012 г. се проведе среща в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” в пазарджишката верига за строителни материали „Крез” ООД. Кампанията се организира от КНСБ в партньорство с БСК, като в Пазарджик екипът бе воден от вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов. В срещите участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

 

След като собственикът на „Крез” ООД Костадин Ташев и работниците и служителите изгледаха филма „Информирането и консултирането – твоето трудово право”, Чавдар Христов представи целите на кампанията и предимствата и ползите от системата за информиране и консултиране.

Собственикът на компанията прояви интерес към интегриране на такава система и попита, ако бъде създадена и бъде избран представител, как може да бъде подготвен и обучен. Представителите от КНСБ отговориха, че ще предоставят необходимата експертна консултация, с която да помогнат за изграждането на система за информиране и консултиране в предприятието. Костадин Ташев изрази мнение, че ако има обучени кадри, те ще притежават повече компетентност, отговорност и професионализъм , а това би било в интерес и на двете страни.


„Крез” ООД – търговска верига за строителни материали
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов”

Екип:

 

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.