Пламен Димитров в „Колхида Метал“ АД: И в добри, и в тежки времена е потребна системата за информиране и консултиране


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 12 ноември 2012 г. бе проведена среща и в предприятието „Колхида Метал“ АД в Перник с основна дейност производство на метални изделия. Екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров. В срещата с голяма група работници взеха участие още вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателят на РС на КНСБ – Перник Наташа Ангелова и регионалният представител на БСК в Перник Симеон Илиев.

Пламен Димитров формулира пред мениджмънта и работниците и служителите целта на системата за информиране и консултиране: „Чрез системата трябва да бъде предоставяна информация за бъдещето на фирмата и това, което мениджърският екип сметне, че е важно за хората. Тук причисляваме поръчки и договори, каква и с какъв интензитет ще бъде работата, има ли нужда от оптимизиране организацията на труда, разширяване или свиване на производството предвид пазарната среда и т.н.” Президентът на КНСБ изтъкна, че системата дава на хората най-важното – информация и яснота за това, което става на техните работни места. Според него по този начин човек може по-рано да определи своите шансове за реализация вътре в предприятието и оттам – и каква ще е неговата сигурност, за семейството и за бъдещето му. Пламен Димитров изрично подчерта, че тук не става въпрос за текущи задачи и задължения, а за прогнозите за развитието на предприятието за по-дълъг период от време, например 6-8 месеца. Лидерът на КНСБ каза, че системата работи успешно и при кризисни ситуации и че „и в тежки, и в добри времена системата за информиране и консултиране има своите плюсове”.

Собственикът и управител на дружеството Евгени Петров радушно прие екипа на КНСБ, начело с лидера на Конфедерацията. В залата за срещи той заедно с работниците и служителите изгледа филма на КНСБ „Информирането и консултирането – твоето трудово право”. Коментарите след това бяха, че инициативата на КНСБ е ползотворна и конструктивна.

Фирма „Колхида Метал“ АД е предприятие, което от години се занимава с разработване, производство и продажби на метални конструкции. Фирмата притежава собствена база с около 20 000 кв.м площ с изградена инфраструктура, закрита площ над 10 000 кв.м и оборудване от европейски страни и САЩ. В предприятието работят около 250 души висококвалифициран персонал – инженери, техници, шлосери монтьори, монтажници, заварчици, строители, арматуристи и др. През 2003 г. фирмата въвежда система за управление на качеството ISO 9001:2000 с област на приложение горещо поцинковане, разработване, производство и продажби на метални конструкции и резервни части за металургичната промишленост и основен износ за Германия, а през 2006 г. получава комплексно разрешително от Министерство на околната среда и водите. Предстои ремонт и технологично обновление на цеха за поцинковане.


„Колхида Метал“ АД – производство на метални изделия
Адрес: гр. Перник, ж.к. Изток, ул. „Владайско въстание” № 1

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Валентин Никифоров
  • Наташа Ангелова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.