„Пътстрой” ООД и „Лем комерс“ ООД: Информирането и консултирането би допринесло за по-голяма сигурност и за повишаване на фирмената конкурентоспособност


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 7 ноември 2012 г. в област Пазарджик бяха посетени предприятията „Пътстрой” ООД и „Лем комерс” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

На 15 години от създаването си предприятието „Пътстрой” ООД се е утвърдило като съвременна фирма с предмет на дейност пътно строителство, поддържане на пътища и ВиК инфраструктура. Във фирмата към момента работят около 65 души. „Лем комерс“ ООД пък е търсено предприятие в областта на производството на офис мебели, търговско и кухненско обзавеждане. В него работят 52 души. И за двете компании правят впечатление добрите условия на труд и утвърдилите се регулярни служебни контакти между ръководството и работниците и служителите, свързани с изпълнение на производствените задачи.

Презентацията на Чавдар Христов за системата за информиране и консултиране предизвика силен интерес, както сред присъстващите работници и служители, така и сред собствениците и фирмения мениджмънт. И двете страни се обединиха около тезата, че познаването и ползването на правото на информиране и консултирането може да допринесе за по-голямата сигурност и устойчивост на работното място и да повиши фирмената конкурентоспособност. Дискутирани бяха въпроси, свързани с условията на провеждане на конкурси, междуфирмената задлъжнялост, отношенията „възложител – изпълнител” и други.


„Пътстрой” ООД – пътно строителство, поддържане на пътища и ВиК инфраструктура
Адрес: гр. Пазарджик, кв. Асфалтова база „Тополница”, ул. „Веслец” № 11

„Лем комерс“ ООД – производство на офис мебели, търговско и кухненско обзавеждане
Адрес: община Пазарджик, село Главница, ул. „22” № 1

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.