Чавдар Христов в „Металика” ООД: Изграждането на система за информиране и консултиране може да бъде само от полза за работодателя


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в „Металика” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

По време на срещата собственикът Роман Цветков постави въпроса за приложението на системата за информиране и консултиране в частни предприятия. Той каза, че трябва да се отчитат трудностите, породени от финансово-икономическата криза, в която е принуден да функционира работодателят.

Чавдар Христов отговори, че изграждането на такава система може да бъде само от полза за работодателя, тъй като чрез нея той може да подобри комуникациите си с работниците и служителите и да черпи идеи за развитието на предприятието, било то по отношение на производството или пък на продажбите.

„Металика” ООД е търговско дружество, в което работят около 90 души. Основната му дейност е ориентирана към извършване на метални конструкции, рециклиране на металорежещи машини, конструкторски и строително-монтажни дейности, предназначени най-вече за износ за Арабския свят.


„Металика” ООД – изработка на метални конструкции, металорежещи услуги, рециклиране на металорежещи машини
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян” № 117

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.