Заместник-управителят на „Благой Ангелов – Колорадо”: Кампанията „Бъди инфо” е важна, за да си сверим часовниците


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 9 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо”.

По време на срещата Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ и ръководител на екипа в област Пазарджик, акцентира върху европейските директиви за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в ЕС.

Заместник-управителят на ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо” Васил Царев сподели: „За нас кампанията е важна, за да си сверим часовниците за това какви са европейските стандарти и как да  комуникираме по-добре с работниците си.”

Той информира, че ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо“ има три основни линии на развитие в производството си – мека мебел, корпусна мебел и интериорни врати. В предприятието работят над 150 висококвалифицирани работници служители, разпределени в три цеха. Доказателство за социалната ангажираност към работниците е това, че те ползват и много придобивки – столово хранене, фирмен транспорт и почивна база.

В срещите участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.


ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо” - производство на мебели
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Г.С. Раковски" № 11

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.