Управителят на „Радио СОТ” ООД: Идеята за информиране и консултиране е нещо разумно и полезно


На 06.11.2012г. с посещението в охранителна фирма „Радио СОТ” ООД – Пазарджик стартира Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ в област Пазарджик. Кампанията се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

На срещата в „Радио СОТ” ООД, чийто персонал наброява 200 души, отиде екип на КНСБ, воден от вицепрезидента на Конфедерацията Чавдар Христов. На нея присъстваха управителят на дружеството Иван Неделчев и представители на работниците и служителите.

Чавдар Христов представи целите на кампанията – да популяризира информирането и консултирането като част от ценностите на европейския и социален диалог. Всички дейности по информиране и консултиране са с цел стабилизиране на отношенията работодател – работник и постигане на повече доверие и уважение между тях с оглед запазване на конкурентоспособността на фирмите в условия на криза.

С интерес бе посрещнат представеният филм „Информирането и консултирането – твоето трудово право“. „Като работодател идеята за информиране и консултиране ми хареса, защото е нещо разумно и полезно”, сподели Иван Неделчев.

„В предприятие, в което са нарушени комуникациите между работодател и работници, климатът за работа допълнително се влошава, особено в малките предприятия”, каза Сергей Темелков – заместник-председател на Сдружението на предприемачите в област Пазарджик, и допълни, че ако в следствие на добрата комуникация работниците разберат проблемите на работодателя, те могат да се превърнат в опора и да съдействат за решаването им.

Един от представителите на работниците – Иван Атанасов, сподели, че в предприятието системата действа неформално и е продиктувана от чисто човешките отношения в предприятието. Според него, обаче, тези отношения трябва да бъдат заредени с повече отговорности.

В срещата участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.


„Радио СОТ” ООД – детективска и охранителна дейност
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Ген. И.В.Гурко" № 2

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.