Пламен Димитров в „Меггле България”: Мотивирането на работниците да премине през тяхното активно информиране и ангажирано консултиране


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 5 ноември 2012 г. бе посетено и предприятието „Меггле България” в Шумен. Екипът бе воден от президента на КНСБ Пламен Димитров и неговия екип – изпълнителният секретар Николай Недев, председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП) Славчо Петров и Анета Денева – председател на РС на КНСБ – Шумен.

В млекопреработвателната фирма с персонал над 120 души екипът на КНСБ се срещна с работещи и с производствения мениджър Мария Минкова. Пламен Димитров и неговият екип им предоставиха информация за нормативната уредба и предложиха на тяхното внимание филма „Информирането и консултирането – твоето трудово право”.

Оказа се, че системата за информиране и консултиране и възможността за изграждане в тяхното предприятие са новост за тях. Във фирмата няма подобна система, а Мария Минкова сподели своя опит и тревога като мениджър по отношение на квалификацията на работниците и нуждите на българския бизнес от квалифицирани и мотивирани хора.

Пламен Димитров изрази становище, че мотивирането на работниците може да премине и през тяхното активно информиране и ангажирано консултиране по отношение възникнали проблеми във фирмата. Екипът на КНСБ изтъкна предимствата и възможностите, които дават на фирмите отворените в момента схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


„Меггле България” – производство на млечни продукти
Адрес: гр. Шумен, ул. „Тракийска“ 3

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Николай Недев
  • Славчо Петров
  • Анета Денева
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.