В „Лавена” АД има гъвкави подходи при управлението му и зачитане на мненията на работещите


В късния следобед на 1 ноември 2012 г. среща бе проведена в предприятието за почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати „Лавена” АД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента д-р Иван Кокалов и изпълнителния секретар Асия Гонева.

На срещата присъства Димитър Найденов – член на съвета на директорите, и прокуриста на дружеството госпожица Дишлиева. Стана ясно, че в предприятието има преки контакти на прокуриста и неговия екип с персонала. Работещи методи във фирмата са системата на взаимозаменяемост на персонала, гъвкави подходи при управлението му и зачитане на мненията на работещите в дружеството.


„Лавена” АД – производство на козметика
Адрес: гр. Шумен, Индустриален квартал

Екип:

  • Д-р Иван Кокалов
  • Асия Гонева
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.