Управителят на „Попов – С.И.Е.”: Държавата не помага на малкия и среден бизнес


В следобедните часове на 1 ноември 2012 г. екипът на КНСБ имаше възможност за среща с работниците и служителите и мениджмънта в дружеството с ограничена отговорност „Попов – С.И.Е.”. Предметът на дейност на предприятието е производство на различни шивашки изделия и тяхната реализация. В него работят около 200 души.

„Държавата не помага, дори пречи чрез бюрократични спънки на малкия и среден бизнес”. Това свое възмущение изказа управителят на дружеството Илия Попов, след като изгледа информационния филм на КНСБ. И в това предприятие се оказа, че няма изградена система за информиране и консултиране в нейния адекватен с европейски практики вид, но се осъществява пряк ежедневен контакт с персонала. Управителят информира, че се провеждат обсъждания с целия персонал на предприятието при въвеждането на ново изделие, при сключване на нов договор с контрагенти и т.н. От страна на мениджмънта и от страна на работниците и служителите бе изказано намерение система за информиране и консултиране в нормативен вариант да бъде приложена.


„Попов – С.И.Е.” – шивашко предприятие

Екип:

  • Д-р Иван Кокалов
  • Асия Гонева
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.