Д-р Иван Кокалов в „Паркинги, гаражи и благоустройство”: Целта на системата е да се повиши степента на доверие


На 1 ноември 2012 г. екипът на КНСБ посети общинското предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство” с работещи над 160 души. От изпълнителния директор Сергей Стойков стана ясно, че в общинското предприятие система за информиране и консултиране на работниците и служителите не е изградена. Работниците акцентираха на авторитарния стил на управление в повечето частни предприятия в региона и опасенията си за функционирането на работеща система.

Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов обясни, че основната цел на кампанията е, разяснявайки правата на работещите и контактувайки с мениджмънта, да се повиши степента на доверие и извеждането на по-високо равнище на отношенията „работник – работодател”. „Нашето желание е да спомогнем за изграждането на нов тип европейски отношения по примера на скандинавските държави и това да стане на високо ниво в предприятията”, каза д-р Кокалов и добави, че системи, градени на основата на насилие и страх, не просперират и загиват. Ръководството прояви интерес към предоставянето на допълнителна методическа консултация за изграждане на система за информиране и консултиране.


ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” – управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост, осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране, поддържане пътната маркировка и знаковото стопанство, благоустрояване, паркоустроянване, озеленяване, поддържане на зелени площи, оформяне на дървета и храсти, почистване на алеи, поддържане и ремонт на улици и тротоари
Адрес: гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" № 81

Екип:

  • Д-р Иван Кокалов
  • Асия Гонева
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.