„Титан БКС” иска експертна помощ за изграждането на система за информиране и консултиране


На 1 ноември 2012 г. екипът на КНСБ посети „Титан БКС” – предприятие, което се занимава със строителство, благоустрояване, дезинфекция, дезинсекция, почистване на улиците и др. Срещата се служи в рамките на кампанията „Бъди инфо”, като екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента д-р Иван Кокалов и изпълнителния секретар Асия Гонева.

Неговият директор Христо Николов каза, че средносписъчният състав на предприятието наброява над 150 души, но няма изградена система за информиране и консултиране, както и избрани представители по чл.7а от КТ. Екипът на КНСБ представи и подготвения за кампанията информационен филм, към който присъстващите проявиха интерес, както и желание да получат експертна помощ при изграждането на система за информиране и консултиране.


„Титан БКС” – поддръжка на паркове и градини, поддържане, ремонт на улични платна, паркинги и съоръжения, свързани с безопасността на движението, зелено строителство, поддържане чистотата и хигиената на общината, ново строителство, търговска дейност
Адрес: гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71

Екип:

  • Д-р Иван Кокалов
  • Асия Гонева
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.