Разгорещен дебат за системата за информиране и консултиране се оформи в „Стопанска и охранителна дейност”


Разгорещен дебат около изграждането на система за информиране и консултиране като мотивиращ фактор бе провокиран сред работниците и служителите и мениджмънта в общинското предприятие „Стопанска и охранителна дейност” в Шумен. Това се случи на среща в рамките на кампанията „Бъди инфо” на 1 ноември 2012 г., която стартира и в областния град с посещението на екипа на КНСБ, начело с вицепрезидента д-р Иван Кокалов. В екипа участва и изпълнителният секретар на КНСБ Асия Гонева.

 

На срещата бе повдигнат и въпросът за страха, който определя поведението на работника в трудовата среда. Стана ясно, че в предприятието, чийто изпълнителен директор е Стефан Данчов, няма изградена система за информиране и консултиране, въпреки че в него работят около 150 души. Работниците и служителите и мениджмънта коментираха с представителите на КНСБ също високия процент на безработица, ниските нива на възнагражденията и пенсиите.


ОП „Стопанска и охранителна дейност” – охрана на общински обекти; охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, включително физическа защита на административни, производствени, складови и други сгради и помещения, дворни площи, вилни зони, градини, ниви; охрана на мероприятия; съпровождане на товари, охрана на касиери, инкасо и транспортни средства, свързани с имущество на юридически лица и други охранителни дейности
Адрес: гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" № 81

Екип:

  • Д-р Иван Кокалов
  • Асия Гонева
  • Михаела Тодорова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.